31 martie – termenul depunerii declaratiei fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile nerezidentiale si mixte aflate in proprietatea persoanelor fizice (PF)

Ditl GrDirectia de Impozite si Taxe locale Giurgiu reaminteste persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu destinatie nerezidentiala (orice cladire care nu este rezidentiala – de locuit) sau mixta (cladire folosita atât in scop rezidential, cât si in scop nerezidential) ca au obligatia depunerii „Declaratiei fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile nerezidentiale si mixte aflate in proprietatea PF”, pâna la data de 31.03.2016.
DITL mentioneaza ca din categoria cladirilor cu destinatie nerezidentiala fac parte:
a) Imobilele a caror suprafata este utilizata in totalitate pentru activitatile administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultura, de educatie, financiar-bancare, industriale, de sanatate, sociale, sportive, turistice, structuri de primire turistice, precum si activitati similare, indiferent de utilizare sau denumire, fara ca acestea sa intre in categoria cladirilor rezidentiale (constructie alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru locuit).
Exemple de astfel de cladiri: cabinete avocatura, farmacii, birouri notariale, birouri de executori judecatoresti, intreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, agentii de asigurari, taximetristi, profesori meditatori, traducatorii autorizati, contabili, asociatii familiale etc.
b) Cladirile sau spatiile din acestea unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru;
c) Cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate sunt considerate rezidentiale sau nerezidentiale in functie de destinatia care reiese din autorizatia de construire.
Documentele care se vor anexa in cazul cladirilor cu destinatie nerezidentiala:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta (Rapoartele de evaluare trebuie sa contina dovada ca rezultatele evaluarii au fost inregistrate in baza de date cuprinzând valorile impozabile ale cladirilor, gestionata de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România ANEVAR);
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
d) orice document din care reiese destinatia cladirii precum: contracte de inchiriere, contracte de comodat, autorizatii de construire si orice alte documente justificative.
Cladirile cu destinatie mixta (cladire folosita atât in scop rezidential cât si in scop nerezidential).
Documentele care se vor anexa in cazul cladirilor cu destinatie mixta:
a) contractul de inchiriere, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice;
b) contractul de comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice;
c) autorizatia de construire si/sau desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii;
d) raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential;
e) documentatia cadastrala;
f) orice documente doveditoare, altele decât cele prevazute la lit. a-e;
g) declaratia pe proprie raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista documente doveditoare.