Publicat : Dum, ian. 22nd, 2017

Lista documentelor necesare solicitarii unei locuinte sociale – criteriile de ierarhizare si punctajul

sociale 2In acest moment, numărul dosarelor de locuință socială care au documentația completă, conform verificărilor efectuate până în acest moment de comisia socială de evaluare a dosarelor din cadrul Primariei Giurgiu este de 117.
Municipalitatea deținea în arhivă 2.123 de cereri pentru locuință socială, depuse începând cu anul 1999, și tuturor celor 2.123 de solicitanți le-au fost trimise adrese pentru actualizarea dosarelor. Situația multora însă s-a schimbat între timp, nemaiîndeplinind criteriile pentru acordarea unei locuințe sociale, astfel că 1.227 de cereri au fost respinse. Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale va analiza în perioada următoare și restul de 779 dosare.
Va prezentam mai jos criteriile de ierarhizare si lista documentelor necesare solicitarii unei locuinte sociale.
Aceste date pot fi consultate si aici:
Lista documentelor necesare solicitării unei locuințe sociale
Criterii de ierarhizare – locuințe sociale

Criterii de ierarhizare si punctaje pentru locuintele sociale:
1. SITUATIA LOCATIVA ACTUALA
– Chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat – 6 puncte;
– Tolerat în spaţiu – 3 puncte;
– Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie sau tolerat în spaţiu-mp./locatar): a) între 15mp. si 18 mp. – 5 puncte; între 12 mp şi 15 mp. – 7 puncte; între 8mp. şi 12 mp. – 9 puncte; mai mică de 8 mp. – 10 puncte.
2. STAREA CIVILA ACTUALA
a) Căsătorit -10 puncte;
b) Necăsătorit – 6 puncte;
c) Divorţat cu copii minori în întreţinere – 10puncte;
d) Văduv – 7puncte;
e) Despărțit în fapt cu persoane în întreținere – 10puncte.
Număr de persoane în întreținere: 1 copil – 2 puncte; 2 copii – 3 puncte; 3 copii – 4 puncte; 4 copii – 5 puncte; Mai mult de 4 copii – 5 puncte +1 pct. pt. fiecare copil; Alte persoane indiferent de numărul acestora – 2 puncte.
3. STAREA ACTUALA DE SANATATE: Boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei, sau aflat în întreţinerea acestuia:
a) Handicap gr. I – 7 puncte;
b) Handicap gr. II – 5 puncte;
c) Handicap gr. III – 3 puncte;
4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI:
a) până la 1 an – 1 punct;
b) până la 2 ani – 3 puncte;
c) până la 3 ani – 6 puncte;
d) pentru fiecare an peste 3 ani – 1 punct.
4. NIVEL DE STUDII SAU PREGATIRE PROFESIONALA:
– fără studii şi fără pregătire profesională – 5 puncte;
– cu şcoală generală fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă – 7 puncte;
– cu şcoală profesională – 8puncte;
– cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă – 10 puncte;
– prin studii medii şi profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată – 13 puncte;
– cu studii superioare -15 puncte.
5. SITUATII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE:
– tinerii proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani – 10 puncte;
– tineri care au adoptat copii – 8 puncte;
– persoane evacuate din casele naţionalizate – 5 puncte;
– urmaşii eroilor martiri si a altor persoane care potrivit legii au dreptul la obţinerea unei locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat – 5 puncte.
6. VENITUL MEDIU NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE:
– sub salariul minim pe economie – 4 puncte;
– între salariul minim pe economie şi salariul mediu pe economie – 3 puncte;
– peste salariul mediu pe economie – 2 puncte.
7. ALTE CRITERII:
– familii evacuate în baza hotărârilor judecătoreşti de către foştii proprietari care si au redobândit imobilul în baza Legii 10/2001 – 5 puncte;
– familii cu copii minori – 2uncte;
– locatari ai unor locuinţe care nu mai prezintă siguranţă în exploatare – 2 puncte;
– formă sigură de venit (salariu, pensie) – 20 puncte;
– indemnizație persoane cu handicap, ajutor, social, ajutor șomaj, alocație copii – 5 puncte.

Lista documentelor necesare solicitării unei locuinţe sociale:
1. Dosar cu şină;
2. Cerere – formularul de înscriere;
3. Copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor majori ai familiei;
4. Alte acte de stare civilă – certificat de naştere, de căsătorie, de deces;
5. Declaraţie notarială a solicitantului şi a membrilor familiei de gradul I din care să reiasă întrunirea criteriilor de eligibilitate privind accesul la locuinţă socială;
6. Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia; 7. Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele apte de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala, eliberate în luna depunerii cererii sau luna anterioară;
8. Talonul de plată din luna curentă sau anterioară pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin;
9. Adeverinţe pentru persoanele încadrate în muncă în care se va menţiona ultimul venit net şi venitul net lunar pe ultimele 12 luni, defalcat pe luni;
10. Taloanele sau adeverinţele de pensie, de pensie suplimentară, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale;
11. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale, în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei.
12. Adeverinţă privind proprietăţile agricole.
13. Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (în copii).
14. Orice altă dovadă de venit sau declaraţie că nu beneficiază de nici un venit.
15. Contractul de închiriere / subînchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru anul în curs înregistrat la ANAF Giurgiu ( va fi depus doar de către titularul cererii, care este chiriaş în spaţiu locativ privat în copie) sau copia contractului de închiriere cu Municipiul Giurgiu.
16. Contractul de închiriere / vânzare-cumpărare al părinţilor pentru solicitanţii care locuiesc împreună cu aceştia (în copie).
17. Certificatul de expertiză medicală a persoanelor cu handicap care necesită protecţie specială (în copie).
18. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială, cu specificarea perioadei de internare (în copie).
19. Actele de studii ( se depun doar de către solicitant,în copie).
20. Declaraţie notarială potrivit căreia solicitantul nu deţine locuinţă proprietate personală, nu a înstrăinat o locuinţă proprietate după 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţine în calitate de chiriaş o altă locuinţă fond locativ de stat (conform Legii nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
21. Declaraţie notarială prin care titularul acceptă atribuirea unei locuinţe sociale, 1 cameră (sub 35,97 mp) pentru familia sa.
22. Cazier judiciar (pentru toţi adulţii din familie).
23. Certificate medicale care să ateste gradul de invaliditate.
24. Adeverinţă care să ateste calitatea de veteran sau văduvă de război.
25. Acte care să ateste calitatea de beneficiar a prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
26. Adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului, precum şi numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar, şi copii după actele de stare civilă ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv ( se va depune în cazul în care solicitantul şi membrii familiei sale sânt toleraţi într-un imobil).
27. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face prin declaraţie notarială a solicitantului.
28. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza legilor speciale, ori dovada faptului că solicitantul împreună cu familia sînt în curs de evacuare (proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc, notificare pentru evacuarea locuinţei, certificat de grefă din care să rezulte că este un proces de evacuare pe rolul instanţei, contract de închiriere cu revendicatorul imobilului, după caz).
29. Orice alt document apreciat de solicitant ca o dovadă în obţinerea punctajului pentru cazuri de forţă majoră, situaţii neprevăzute sau de excelenţă.
30.Certificat de la D.I.T.L. privind situația fiscală a titularului și a membrilor care vor fi înscriși în contract, din care să reiasă ca nu au datorii scadente, cu max. 60 de zile înainte de verificarea dosarului de către comisie.

Despre autor

-