ANUNŢ PUBLICITAR

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu , şos.Bucureşti nr.49-51, tel.0246 / 213627 / 215631 , fax.0246 / 215405 , email [email protected], cod fiscal R4852455.
2.Informaţii privind intentia municipiului Giurgiu de a contracta un credit revolving pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/finantarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana, in vederea realizarii de investitii publice de interes local.
Se solicita ca oferta sa cuprinda: valoarea imprumutului, moneda in care se va acordă imprumutul, perioada de rambursare, rata dobînzii, nivelul comisioanelor şi al celorlalte costuri ale imprumutului, precum şi calendarul imprumutului, în care să se evidenţieze distinct, tragerile, dobînzile, comisioanele si celelalte costuri aferente.
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire
ÎN CONFORMITATE CU HCLM NR. 353/07.09.2020 SI CU PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE CONTRACTARE/ GARANTARE DE FINANŢARI RAMBURSABILE INTERNE SI EXTERNE PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PENTRU REALIZAREA DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL SI PENTRU REFINANŢAREA DATORIEI PUBLICE LOCALE PS-15, EDIŢIA I, REVIZIA 0, 10.02.2017, CE CONSTITUIE ANEXA NR. 1 LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 443/15.02.2017.

Condiţiile imprumutului sunt urmatoarele:
-Valoare împrumut :10.000.000 Lei.
-Maturitatea : 140 luni
-Rata dobinzii : ROBOR 3M +MARJA

Documentele de calificare care vor fi prezentate de către fiecare institutie de credit pentru a indeplini criteriile de preselecţie sunt următoarele:
– Standarde de asigurare a calităţii
Documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului calităţii. Ponderea in total criterii de preselectie.
-Indeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat.
Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat, în original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ( formulare tip elaborate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident) si traduse in limba romana.
-Indeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetele locale:
Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetele locale, în original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ( formulare tip elaborate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident) si traduse in limba romana.
-Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (inregistrare)
Autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei
– Situatia economico-financiară:
– bilanţul contabil pe anul 2019, vizat şi înregistrat la organele competente
– indicatorul de lichiditate , cel puţin egal cu 1
Capacitatea tehnică şi/sau profesională
– lista principalelor servicii de acordare de credit in ultimii trei ani , care trebuie să conţină valori reprezentative si beneficiari( autorităţi publice locale) .
– declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care se poate intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire.
Documentaţia de atribuire se va obţine de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 49-51 până la data de 24.09.2020 în baza unei solicitări depuse la Registratură, in intervalul orar 9-11.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul Primariei Municipiului Giurgiu , de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire
Direcţia Tehnica – Biroul Achizitii Publice.
3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentatia de atribuire 25.09.2020.

4. Adresa la care trebuie depuse ofertele
Ofertele se depun, in plicuri sigilate la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr.49-51, Registratură, pana la data de 29.09.2020, ora 10.

4.1. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă
Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor + ora
29.09.2020, Primăria Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr.49-51, sala Parter, ora 13:00.