ANUNŢ PUBLICITAR

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B.dul Bucureşti, nr. 49-51, tel. 0246.213.588 / 213.747, fax. 0246.215.405, email: [email protected], cod fiscal: 4852455, cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX – Direcţia Patrimoniu.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Obiectul concesiunii îl constituie terenul în suprafață de 1.000 mp, identificat cu număr cadastral 38369, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în b-dul Mihai Viteazu, FN, conform HCL. 382/25.09.2019 .
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se regăsesc în Caietul de sarcini .
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Documentaţia de atribuire se va obţine de persoane juridice de drept privat român interesate si persoane fizice autorizate romane interesate, pe suport de hârtie de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, B.dul. Bucureşti, nr. 49-51 în baza unei solicitări depuse la Registratură, la cerere și achitarea contravalorii .
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B.dul. Bucureşti, nr. 49-51.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:
Valoarea documentaţiei este de 100 lei la care se adaugă TVA si se poate achita în numerar la Directia de Taxe si Impozite Locale Giurgiu.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.09.2020, ora 16:00.
4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun în plic, în limba română.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 14 .09.2020, ora 16:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul. Bucureşti, nr. 49-51, Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune o singură ofertă în original
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
15.09.2020, ora 13:00, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 49-51, sala Parter.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Giurgiu- secţia Contencios Administrativ Fiscal, str. Episcopiei, nr. 13, tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: [email protected]
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
___ .___. 2020.
NOTĂ: În cazul în care la data stabilită pentru desfășurarea licitației vor apărea alte dispoziții sau reglementări referitoare la măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS – COV 2 prin Hotărâri ale CJSU la nivel județean sau CNSU la nivel nțional, participanții vor fi notificați despre noile condiții impuse .