Directorul AJOFM Giurgiu: ori să fie tobă de carte ori rămâne… cum s-a stabilit

In data de 5 mai 2021, la sediul Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă va avea loc un concurs pentru, “recrutare pe funcţie publică de conducere în afara agenţiei”. Mai clar, este vorba de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al AJOFM Giurgiu.
Toate bune şi frumoase, doar că doritorii au la dispoziţie o lună de zile să înveţe 44 de acte normative, care totalizează zeci de mii de pagini de legislaţie. Conform anunţului postat aici: http://www.anfp.gov.ro/Concurs/142870
Se joacă la cacealma? Se pare că bibliografia a fost făcută în aşa fel, încât, ori să nu se prezinte nimeni, ori să nu i-a nimeni examenul, prelungindu-se astfel mandatul actualului director.
Nu că ar fi neapărat aşa, dar aşa pare la prima vedere. Putem să greşim, caz în care avem o curiozitate: câţi din directorii acestor instituţii pot da examen (scris sau oral) din bibliografia de mai jos?

BIBLIOGRAFIE:

Constituţia României, republicată;
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.544/2004 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;
Legea nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;
Legea nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;
Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare;
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr.278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora;
Hotărârea Guvernului nr.1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în munca a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr.85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr.254/2018 pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art.58 alin.(5) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr.593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr.2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art.I alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr.85/11.03.2021 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile Cap.II – Anularea unor obligaţii accesorii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.