Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 – Consultare publică a factorilor interesați – etapa de colectare a datelor primare

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670 anunță publicul interesat – mediul de afaceri- referitor la demararea procesului de consultare publică a factorilor interesați în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027.

Pentru ca Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 să răspundă cât mai bine nevoilor cetățenilor și oportunităților de dezvoltare pentru județ și să contribuie eficient la rezolvarea problemelor identificate, Consiliul Județean Giurgiu invită reprezentanții mediului de afaceri din Județul Giurgiu să completeze chestionarul aferent acestei etape.

Chestionarul poate fi completat în format electronic: https://www.surveymonkey.com/r/WF2XM73
Termenul de transmitere a informațiilor solicitate: 23.02.2021 .

Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 este realizată în cadrul proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 817/135244, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Apelul POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală.

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Județean Giurgiu, creșterea performanței administrației locale și optimizarea proceselor administrative ale instituției și adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative. Prin elaborarea Planului strategic instituțional și a Strategiei de dezvoltare a județului, se vor crea premisele locale performante, capabile să ofere servicii performante și să genereze dezvoltare socio-economică la nivelul comunității.

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului:
• Implementarea de mecanisme și proceduri standard (Strategie de dezvoltare a județului, Plan strategic instituțional 2021 – 2027, Procedura operațională de administrare a infrastructurii rutiere cu ajutorul soluțiilor informatice) pentru a crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul Județului.
• Implementarea unei soluții informatice pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate în domeniul infrastructurii de transport rutier județean, în cadrul Consiliului Județean Giurgiu.
• Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 75 de persoane din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, a subordonatelor și a altor instituții publice din raza Județului Giurgiu pe teme specifice proiectului, prin cursuri de formare profesională (55 de persoane) și instruire utilizare soluție informatică (20 de persoane).
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.742.337,23 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 3.667.490,48 lei

Informații suplimentare:
Manager de Proiect: Margareta-Mihaela CRISTEA – e-mail: [email protected]
Asistent Planificare Strategică: Nicu MARDALE, – e-mail: [email protected] .