ANUNŢ PUBLICITAR

anunt-publicitar1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, şos.Bucureşti, nr. 49-51, tel. 0246.213.588 / 213.747, fax. 0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455, cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX – Direcţia Patrimoniu.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Obiectul concesiunii îl constituie imobilul compus din constructie in suprafata de 344 mp si teren intravilan in suprafata de 344 mp, identificat cu numar cadastral 36160, apartinand domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat in Municipiul Giurgiu, Bulevardul CFR, FN. – Punct Termic 15.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
În conformitate cu HCLM nr. 66/22.02.2018.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Documentaţia de atribuire se va obţine de persoane juridice de drept privat român interesate si personae fizice autorizate romane interesate, pe suport de hârtie de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 49-51 în baza unei solicitări depuse la Registratură, la cerere.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 49-51.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
Valoarea documentaţiei este de 100 lei la care se adaugă TVA si se poate achita in numerar la Directia de Taxe si Impozite Locale Giurgiu.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29/03/2018, ora 10.00
4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun în limba română.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03/04/2018, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 49-51, Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune o singură ofertă în două exemplare (original şi copie)
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
03/04/2018, ora 13:00, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 49-51, sala Parter.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Giurgiu- secţia Contencios Administrativ Fiscal, str. Episcopiei, nr. 13, tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: alina.ciobanu@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
06/03/2018.