APEL DE SELECȚIE A FIȘELOR DE PROIECT PENTRU INTERVENȚIILE AFERENTE POR DIN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ


APEL DE SELECȚIE A FIȘELOR DE PROIECT PENTRU INTERVENȚIILE AFERENTE POR DIN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

În cadrul acestui apel, fișele de proiect trebuie să se încadreze în prevederile:
 Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL GIURGIU COMUNITATE LOCALA RESPONSABILA în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC (intervenții POR)
 Programului Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritate de investiții 9.1. – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii;
Obiectivul specific 9.1. – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.
 Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL – Giurgiu Comunitate Locală Responsabilă

Data deschiderii: 23.03.2020, ora 16.30
Data limită de depunere a fișelor de proiect: 08.05.2020, ora 20.30
Locul primirii fișelor de proiect este sediul Asociației “GAL Giurgiu – Comunitate Locală Responsabilă” din Str. București nr. 49 – 51, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu de luni până vineri între 16.30-20.30
Tip apel: depunere continuă anuală cu selecție lunară până la atingerea pragului de supraselectare de 150%
Număr apel: POR/GAL Giurgiu Comunitate Locală Responsabilă/2020/9/1/OS9.1
Valoarea apelului: 3.600.000 euro
Intervențiile pentru care se pot depune fișe de proiect și valoarea apelului :
TIP INTERVENȚIE  Alocare financiară maximă (Euro)
Construirea / modernizarea/ renovarea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) la care să fie asigurat accesul tuturor rezidenților și în cadrul căruia să fie furnizate servicii de tip SOFT precum, dar fără a se limita la: servicii educaționale pentru adulți si copii, servicii personalizate de ocupare, servicii socio-medicale pentru adulți și copii, servicii pentru copii / femei în situații de vulnerabilitate, servicii de întărire a comunității, punct de acces public la informații, servicii sportive și recreative. Personalizarea interiorului și exteriorului clădirii se va realiza cu participarea comunității, sub îndrumarea unor specialisti din intitutii/ONG-uri sau a unor echipe de urbaniști și/sau arhitecți; 3.300.000 euro

Amenajare spaţiu de joacă pentru copii care sa deservească și ZUM; 30.000 euro
Realizarea de investiții în infrastructura rutieră / pietonală pentru asigurarea accesului din ZUM; 100.000 euro
Modernizarea infrastructurii sportive a școlilor la care au acces și copiii din ZUM; 150.000 euro
Construcția/ dotarea/ modernizarea unei locuințe de urgență în Centrul Comunitar Integrat pentru copiii și femeile victime ale violenței domestice; 20.000 euro

Curs valutar: 1 EUR = 4,7515 RON

Cine poate solicita finanțare:
– UAT Municipiul Giurgiu, definită conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca membru în GAL Giurgiu Comunitate Locală Responsabilă constituit pentru implementarea SDL;
– Parteneriate între UAT Municipiul Giurgiu – membru GAL și lider de parteneriat – și furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale);
– Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea fișei de proiect, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport.

Rezultate asteptate:
– Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane: aprox 500 m2;
– Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane: aprox 200 m2
Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații:
Adresă: Judetul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Sos. Bucuresti nr. 49-51 / 57
E-mail: galurbangiurgiu@gmail.com, Tel. 0722143087
Site: www.galurbangiurgiu.ro

Documentele aferente acestui apel de fișe de proiect, se regăsesc în lista de mai jos și pot fi accesate în cadrul site-ului www.galurbangiurgiu.ro:
 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL GIURGIU COMUNITATE LOCALA RESPONSABILA în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC
Anexa 1 – Fisa de proiect
Anexa 2.1 – Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii
Anexa 2.2 – Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii – VIZITA IN TEREN
Anexa 3 – Grila de evaloare tehnica si financiara
Anexa 4 – Declaratie de angajament
Anexa 5 – Declaratie de eligibilitate si dubla finantare
Anexa 6 – Acordul de parteneriat
Anexa 7 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galurbangiurgiu.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.