COMUNICAT DE PRESĂ – Proiectul AgeNT – Agenția pentru Tinerii NEETS (cod Mysmis 154154), anunță încheierea unor serii de cursuri dedicate tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare

Proiectul AgeNT – Agenția pentru Tinerii NEETS (cod Mysmis 154154), anunță încheierea unor serii de cursuri dedicate tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs), în cadrul programului de formare profesională pentru 154 de tineri din regiunea Sud-Muntenia. Proiectul AgeNT este realizat de Asociația “Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman, și se derulează în perioada 1 iulie 2022 – 31 decembrie 2023.
La finalul acestui an, 13 tineri NEET din regiunea Sud-Muntenia au absolvit cursul de agenți de securitate, iar alți 14 au absolvit prima grupă de pregătire în domeniul lucrător în comerț. Cele două programe au debutat în luna septembrie, iar fiecare a cuprins 360 de ore de pregătire teoretică și practică.
Grupul țintă vizat de proiectul AgeNT este format din 378 de tineri șomeri cu vârstă cuprinsă între 16 și 29 de ani, care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare, cu domiciliul sau reședința într-unul din județele regiunii Sud Muntenia, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare – SPO. Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să fie tânăr NEET cu vârstă cuprinsă între 16 și 29 de ani
– să fie înregistrat și profilat de SPO
– să aibă domiciliul sau reședința într-unul din județele regiunii Sud Muntenia
Grupul țintă este selectat având în vedere respectarea principiului egalității de gen – cel puțin 50% din totalul grupului țintă vor fi femei, dar și a egalității de șanse – din cele 378 de persoane, minim 38 persoane vor fi de etnie romă, minim 76 de persoane vor avea domiciliul sau reședința în mediul rural, iar cel puțin 114 tineri NEETs (30% din grupul țintă) vor avea nivel de ocupabilitate C (greu ocupabil) sau D (foarte greu ocupabil).
Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului unui număr de 378 de tinerilor NEETs, șomeri cu vârstă cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud Muntenia, la măsuri și intervenții integrate și personalizate de ocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștințe, competențe și aptitudini de muncă, având că scop creșterea gradului de ocupare a acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru cel puțin 154 tineri șomeri NEETs din regiunea Sud Muntenia, din care cel puțin 114 cu nivel de ocupabilitate C sau D, prin participarea acestora la programe de formare profesională a adulților, ținându-se cont de oportunitățile de ocupare și cerințele potențialilor angajatori ce activează în această regiune.
2. Creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor NEETs șomeri din regiunea Sud Muntenia, prin facilitarea accesului la servicii specializate pentru stimularea ocupării, în rândul a cel puțin 378 de tineri NEETs, printr-o abordare integrată – personalizată. Că urmare a implementării activității de mediere pe piața muncii pentru 378 de persoane și organizarea târgului de locuri de muncă, cel puțin 163 tineri NEETs vor obține un loc de muncă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant și cel puțin 58 de tineri NEETs vor participa la programe de formare în vederea obținerii unei diplome, de ucenicie sau de stagiu în termen de șase luni de la încetarea calității de participant.
3. Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu în rândul tinerilor NEETs șomeri cu nivel de ocupabilitate A prin oferirea de suport integrat – cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, servicii personalizate de mentorat și ajutor de minimis de 25.000 euro. Prin proiectul AgeNT se va operaționaliza o schemă de minimis pentru 9 firme care vor fi înființate de tinerii NEETs și care vor beneficia de capitalul necesar demarării activității, astfel înlăturându-se un obstacol extrem de important al demarării unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. Aceste elemente sunt completate în implementarea proiectului de servicii personalizate de consiliere, de asistență pentru înființarea întreprinderilor, precum și de monitorizarea operaționalizării efective a planului de afaceri propus inițial spre finanțare.
Proiectul AgeNT are o valoare totală de 4.948.386,34 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.868.167,57 lei) și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2, Componentă 1: Viitor pentru tinerii NEETs I, Axa prioritară: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri.
Informații suplimentare referitoare la proiect sunt disponibile la: Mirabela Jianu – manager de proiect: 0758.099.670, e-mail office@europroject.org.ro.