Consultare publică privind Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu – TERMEN LIMITĂ 23.08.2021

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică Proiectul de hotărâre nr.159 din 08.07.2021 privind aprobarea “ Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu ” însoțit de următoarele documente:
 referatul de aprobare nr.11.781 din 08 iulie 2021 al președintelui;
 raportul de specialitate nr.11.991 din 12 iulie 2021 al Compartimentului Control intern și managementul calității și Compartimentului Programe şi proiecte europene;
 Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu ;
Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu este elaborat în cadrul proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817, implementat de UAT Județul Giurgiu și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.
U.A.T. Județul Giurgiu, prin propunerea de a realiza Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu, își dorește implementarea unui management orientat spre performanță ce implică planificare strategică și bugetară multi-anuală pornind de la programe, asigurarea participării informate la decizie, nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice.
Planul Strategic Instituțional al Consiliului Județean Giurgiu 2021-2027 este un document de management și de programare bugetară internă pe termen lung (7 ani), alegerea orizontului temporal urmărind o mai bună aliniere a resurselor și capacităților autorității județene prin raportarea la perioada exercițiului financiar european, 2021-2027.
Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară a consiliului județean din luna august 2021.
Orice cetățean (parte interesată) al județului Giurgiu și nu numai, este rugat să transmită propuneri/amendamente/sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ privind aprobarea “ privind aprobarea Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu”, în termen de 15 zile calendaristice de la afișare, la adresa: Consiliul Județean Giurgiu, Bld. Bucureşti, nr.10 sau e-mail: iREM.cjgiurgiu@gmail.com
Persoane de contact: Nicu MARDALE – Asistent Planificare Strategic.
Alte Documente – Consiliul Județean Giurgiu (sectiunea Proiecte de acte administrative, cu caracter normativ)

https://cjgiurgiu.ro/anunt-planul-strategic-institutional-2021-2027-al-consiliului-judetean-giurgiu-in-consultare-publica/