ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Giurgiu
Denumire UAT: Greaca
Sectorul cadastral: 24
OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral: 14 din UAT Greaca, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Dată de început a afișării: 05.01.2024
Dată de sfârșit a afișării: 04.03.2024
Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei Greaca, str. Principala nr.133, com. Greaca, județ Giurgiu.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la Sediul Primăriei Greaca și pe site-ul ANCPI.
Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/ .